سرآغاز


به اينترانت پايگاه اطلاع رساني تخصصي فاوا خوش آمديد


اگر مي خواهيد از توليدات و فراورده های خبری و اطلاع رساني آی سي تي پرس در زمينه فناوريهای پيشرفته بهره برداری کنيد،
 چشم به راه ديدار شما از سايت اطلاع رساني خود در نشاني زير هستيم
www.ictpress.ir


اينترانت ما برای افزايش همکاری و برهم افزايي و مشارکت گروههای ژورناليست، ويراستار، مترجم و دبيران خبر آی سي تي پرس طراحي شده است
در اين جا سرويسهای گوناگون و پيشرفته سازماني برای پرسنل و همکاران دور و نزديک ارايه مي شود 

Comments